Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen DELENKO.dk vedtaget 1.3 2011

Vedtægter vedtaget 1.3 2011 på stiftende general-forsamling

 § 1 Foreningens navn er:

DELENKO.DK Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.

Adresse hos formanden/eller en anden i bestyrelsen

 

§ 2 Foreningens formål:

– at drive naturpleje på plejekrævende arealer i Fredericia kommune.

– at producerer kalve-, okse- og evt. lammekød på et miljømæssigt og dyre-etisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem medlemmerne (andele).

 

§ 3 Medlemsoptagelse:

Alle personer kan optages som medlemmer. Det er dog en forudsætning, at medlemstallet harmonerer med græsningsmulighederne og antal dyr.

Medlemmer, der ikke kan deltage i en pasnings- og tilsynsordning, kan ved en merpris pr. kg – fastsat af bestyrelsen – optages, såfremt der er andele i overskud og efter godkendelse i bestyrelsen.

Indtægten går til foreningens arbejde.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest med udgangen af januar for samme år, således at der er muligheder for at skaffe nye andele. Passive medlemmer har fortrin til en andel frem for nytilkomne medlemmer.

Hvis andelen ikke indbetales rettidigt, betragtes medlemmet som udmeldt.

 

§ 4 Medlemsforpligtigelser:

Medlemmerne skal hæfte for et beløb svarende til anskaffelse af minimum ¼ dyr, samt en til samme andel svarende del af foreningsudgifter i løbet af perioden. Indskud for ¼ kvie er 2900 kr. i 2011, evt. overskud tilbage betales efter slagt.

Medlemskab koster 100 kr. Man kan være passivt medlem og bidrage til for-eningen uden at have en andel.

Andelsshavere skal indgå i en pasnings- og tilsynsordning nærmere fastlagt af bestyrelsen.

Kontingentet forfalder i overensstemmelse med den på generalforsamlingen vedtagne plan.

Andelspris og kontingent fastsættes på generalforsamlingen

Foreningen hæfter kun med sin formue og medlemmerne kun med deres ind-skud.

 

§ 5 Medlemsrettigheder:

Ved slagtning af dyrene deles kødet ligeligt mellem andelshavere. Der trækkes lod om den enkelte andel.

Der vil være mulighed for at ønske kød fra et lille eller stor dyr. Ønskerne imødekommes, såfremt det er muligt.

Bestyrelsen udregner en udligningspris pr. kilo i forhold til størrelse

I tilfælde af dødsfald blandt kvæget eller at kødet på anden vis bliver uspise-ligt, fordeles det resterende kød ligeligt mellem andelene såfremt det ikke har været muligt at erstatte eller indkøbe dyret.

 

 

§ 6 Regnskab:

Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på den ordinære generalforsamling i februar.

Det er generalforsamlingen, der tager stilling til regnskabets over- eller under-skud. Indestående ved regnskabets afslutning må max. være 10.000 kr. re-sten tilbageføres til andelshaverne i året.

 

§ 7 Generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes 1. onsdag aften i februar.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling.

Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde inden 8 dage før generalfor-samlingens afholdelse.

 

§ 8 Dagsorden for generalforsamling:

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget, samt godkendelse heraf.

4) Indkommende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Herun-der fastlæggelse af andelspris og plan for betaling heraf.

5) Valg af bestyrelse.

6) Valg af revisor.

7) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde og afholdes i Fre-dericia Kommune. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre andet begæres. Der tildeles en stemme pr. andel. (1 andel udgør ¼ kreatur). Men kan kun stemme ved fremmøde og passive medlemmer har ikke stemmeret.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling:

Kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af medlemmerne.

Skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

 

§ 10 Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Man vælges for 2 år ad gangen. I 2012 er der dog nyvalg af to medlemmer(efter lodtrækning)

Der vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. De fremmødte til bestyrelsesmøder er be-slutningsdygtige ved almindelig flertal.

Bestyrelsens formand – eller den der er stedfortræder – er daglig forretningsfører og kan disponere på foreningens vegne.

 

§ 11 Diverse

a) Bestyrelsen står for indkøb af dyr og de dyr der indkøbes skal have haft det godt og være rolige.

b) Bestyrelsen kan tage yderligere dyr i græsning hvis det skønnes nødvendig for at holde området afgræsset.

c) Andelshaverne skal være aktive i driften af foreningen og det fælles ar-bejde der skal udføres. Bestyrelsen definerer nærmere hvad aktiv bety-der, men vi forventer at der er 3 til 5 arrangementer andelshaverne skal deltage i.

d) Foreningen har en forsikring for skader som kvierne kan forvolde på 2. part.

e) Der kan ikke giroindbetales til foreningen men kun overføres via bank/netbank.

f) Bestyrelsen fastlægger en eventuel betaling for arrangementer og fæl-lesskab og som udgangspunkt er det i begyndelsen et spørgsmål om foreningens økonomi.

g) Foreningen har en hjemmeside/blog www.delenko.dk

 

 

§ 12 Foreningens ophør:

Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal.

Eventuel formue fordeles til private eller offentlige naturplejeprojekter i Fredericia Kommune.

 

Vedtaget den 1.3. 2011 i Bredstrup-Pjedsted hallen